EL Q/A

Ҳурматли талабалар!

Сиз танлаган вариантингиз бўйича 1-жорий назоратнинг онлайн саволига  жавобларни ўз сўзларингиз билан 50-70 сўз ҳажмида киритишингиз талаб этилади. Сизнинг изоҳингиз максимал 5 балл билан баҳоланади. Шу жумладан, 1 балл оғзаки сўровда қўйилади.

Уважаемые студенты!

От Вас требуется ввести ответ на онлайн вопрос в объеме 50-70 слов по выбранному Вами варианту. Ваш комментарий будет оцениваться по максимальному 5 баллной шкале. В том числе, 1 балл ставится при устном опросе.

Dear students!

You are required to enter an answer in the amount of 50-70 words to online questions on your chosen option. Your comment will be valued on a maximum 5 point scale. In this case, 1 point is put in oral survey.

EL Q/A: 78 комментариев

 1. 1. Talabalar kompyuter texnikasini tezroq o’rganib olishlari uchun qilish kerak?
  Что нужно делат, чтобы быстро обучать студентов к компьютерной технике?
  What do we need to quickly train students to computer technology?

  1. Avvalo, Talabalar kompyuter jihozlari bilan to’liq ta’minlanilishi kerak deb o’ylayman. Bu nafaqat o’ quv darsi honasida darsdan tashqari vaqtlarda ham bemalol foydalana olishlari uchun sharoitlar bo’lishi, Institut yoki Universitetning har bir fayalarida ham bemalol foydalana olish imkoni qilib berish kerak. Bunda fan o’qituvchilari joriy baholash va oraliq nazorat baholashlarni online tarzda utkazishsa bu talabalarnikng kompyuter texnikada ishlash ko’nikmalarini o’stirishda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

  2. Mani fikrimcha, ushbu kursdan to’laqonli saboq olishimiz va fanni yaxshi o’zlashtirishimiz uchun avvalo maktab programmasi miqiyosida kompyuter haqidagi bilimlarga ega bo’lgan bolishimiz kerak. Kompyuterning qo’shimcha qurilmalarining ishini tushunish
   kabi maktab programmasiga oid bilimlarni o’zlashtirib olgan bolishimiz lozim va kursni o’rganish jarayonida har bir ma’ruza mavzusini o’rganib o’zlashtiramiza va
   ta’lim olish uchun malaka orttiramiza. Amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarida
   jarayonida xususiy kompyuterda domla bilan baravar ishlasak shunda tezroq tushunsak kerak.

 2. 2. Ta’lim tizimida kompyuterlardan foydalanish natijasida qog’ozbozlik kamayadimi?
  Уменьшается ли использование бумаги в результате компьютеризации обучения?
  Does paper use decrease as a result of the introduction of computers in education?

  1. Xa albatta kamayadi chunki xar qanday malumotlar komuterda bo’ladi. SHuning uchun komputerda qog’ozga yozgandan kora bunda xar bir malumotlarni o’zgartirish , yangilash va qushimchalar kritish va o’chirib tashlash mumkin. Qogozda yozganda esa xato qilib qoysa boshqa qogozga boshqatdan yozish kerak. Komputerda esa millionlab malumotlar borligi tufayli kitob ham boshqa narsalar ham shart emas.

  2. At the beginnig using of paper will be increase, because will growe countity of information, but later using paper is gradually decrease, since everything will be in electronic form and each student will have his own laptop or tablet for traning, we can learn remotely and it will help to compacty use paper.

 3. 3. Zamonaviy ta’limda OTM da bo’lishi shart bo’lgan AKT komponentlarini sanab bering.
  Перечислите компоненты ИКТ, которые обязательно должны присутствовать в современном высшем образовательном учреждении.
  List the ICT components that must be present in a modern higher education institution.

 4. 4. Qaysi ta’lim turida talabalar o’qishni muvaffaqiyatli bitirib chiqishadi, an’anaviy ta’limdami, yoki masofaviy ta’limdami?
  В какой форме обучения студенты более успешно заканчивают обучения, в традиционном или в дистанционном форме?
  In what form of education do students more successfully complete their studies, in traditional or distance learning?

  1. I think that traditional learning is more effective than distance learning. In traditional learning student works with a group of students, there are contact relations with the teachers. The students’ learning are controlled by the dean’s office and the curators. Visiting study student receives much more knowledge and skills. And works with distance learning when has free time.

 5. 5. Oliy ta’lim muassasalarini yaqin 5 yil ichida qanday muammolar kutmoqda?
  Какие проблемы ожидаются в высшем образовании в ближайшие 5 лет?
  What problems are expected in higher education in the next 5 years?

  1. First of all, that’s the reason of that, in learners knowledge. This is due to the lack of personnel. A lot of paper work, this kind of problems causes the big problems. Test of examination which you pass for entering university very difficul and it’s neason for students intellect. But, on the other hand our Prezident will checking every details depends on teaching.

 6. 6. «Masofaviy ta’lim» tushunchasini izohlang.
  Объясните понятие «Дистанционное образование».
  Explain the concept of «distance education».

  1. Masofaviy ta’lim bu masofadan turib o’quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan qulay o’qitish tizimi bo’lib bunda turli yoshdagi ya’ni yoshi katta odamlar va imkoniyati cheklangan insonlar ya’ni nogironlar,vaqti cheklanganlar ham taxsil olish imkoniyatiga ega bo’lgan eng yaxshi o’qitish o’rganish va an’anaviy ta’limdan farqli o’laroq kam harakat talab etadigan inovatsion qulay ta’lim tizimidir

  2. Distance education is online using of correspondence in education. Modern distance education is based on the use of the following main elements: mail, radio, information networks. In distance education there is such a thing as, Webinar, that is, conducting online meetings or presentations via the Internet. Traditionally, three forms of control have taken shape in education: oral, written, test.

  3. Дистанционное образоваание полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий. Взаимодействие учителя и учащихся между собой происходит на расстоянии.Онлайн-обучение позволяет легко выбрать удобное время и место для обучения.Cтеснительным людям, людям с ограниченными возможностями, кому трудно физически продвигаться, легче обучаться на онлайн-курсах.Есть возможности доступа большего количества людей к качественному образованию, в том числе, и женщин, людей с ограниченными возможностями, детей из бедных семей.

 7. 7. Masofaviy ta’limning afzalliklari.
  Преимущества дистанционного образования.
  The advantages of distance education.

  1. Masofaviy ta’lim tizimi innovatsion va yangi texnologiyaga asoslangan tizimdir. Unda o’qitish arzon, vaqt kam talab qiladi, auditoriya va joy tanlamasligidadir.Ayniq — sa bizda hali onlane tizim to’la shakl — lanmaganligi, imkoniyat kamligi sababli bu tizim bizda endi rivojlanib bormoqda. Fikrimcha uning afzalligi boshqa tizimdagi o’quv jarayoniga qaraganda barcha talabalar emas, balki sinov imtihondan o’tgan talabalargina o’ta olishidir. Ma’lumki boshqa tizimlarda bilim darajasi turlicha bo’lgan talabalar ham birdek tugatishadi. Bu shaffoflikni qisman ta’minlaydi.

  2. Masofaviy ta’lim in­sonlararo kommunikativ muloqotga bog‘liq bo‘lgan tortinish, ko‘pchilik omma oldida so‘zlashdan cho‘chish kabi psixologik to‘siqlarga ega bo‘lmaydi.
   Masofaviy ta’lim shakli foydalanuvchiga o‘zini namoyon etishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. O‘z tafakkuri ustida ishlash, chuqur o‘ylab ko‘rish imkoniyati ta’lim oluvchilarga og‘zaki nutqda yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xato va kamchiliklarning oldini olishga yordam beradi.

  3. Для меня самое главное это удобство дистанционного образования. Студент может подключаться к онлайн-курсу с любого места, где есть интернет. С развитием скоростного мобильного интернета это вообще не проблема. Слушать видеолекции, проходить тесты, общаться с преподавателем, участвовать в вебинарах можно даже на смартфоне в дороге, путешествии или во время обеденного перерыва.

  4. Дистанционное обучение — это в первую очередь взаимодействие учащихся и учителя между собой на расстоянии (дистанционно), при этом отражает практически все присущие учебному процессу компоненты методы, цели, организационные формы и реализуемое специфичными средствами телекоммуникации предусматривающими интерактивность процесса обучения. Мы можем свободное время обучатся и обучится электронна через интернет в других странах и получать сертификаты.

  5. Непрерывное образование является ценным инструментом в быстро развивающейся и высококонкурентной рабочей среде. Молодые профессионалы и работники со стажем обращаются к услугам онлайн-курсов или дистанционных репетиторов с целью продвинуться по карьерной лестнице. Ведь это, несомненно, поможет улучшить профессиональные навыки и узнать новые, не отрываясь от работы.

 8. 8. Masofaviy ta’limning birlamchi modeli.
  Первичная модель дистанционного образования.
  Primary model of distance education.

  1. Birlamchi model tashkiliy tuzilishi bu talabalarni masofali o’qitish bilan ishlash uchun tashkil etilgan. Bu o’qitish turida ta’limni kunduzgi shakli zarur emas. Bunda talaba vaqtiga qarab masofadan turib ta’lim oladi. Bunday ta’limda xududiy markazlari bo’ladi, yerga talabalar o’qituvchilardan maslaxat olgani yoki yakuniy imtixon topshirgani borishlari mumkin. O’qituvchilarga va talabalarga o’quv faoliyatini shakli, uslublarini tanlashda katta erkinliklar bo’lib, vaqt o’quv jadvallarida chegaralar yoq.

  2. The distance learning model goes beyond traditional learning. Students are no longer required to be present in the classroom during the standard lesson. Instead, they use available resources, training materials and exercises through appropriate media (Internet, training software on a CD, DVD, etc.).This type of study can also be interactive with a possible focus on semesters, formal classes or supervised exams.

 9. 9. Masofaviy ta’limning ikkilamchi modeli.
  Двойная модель дистанционного образования.
  Dual mode model of distance education.

  1. The second model is training on the basis of a single university; this is already a whole systey of training for students who study non-stationary ones,on the basis of new information technologies incluiding compyuter telecommunications such programs are used to obtain various educational certificates

 10. 10. Masofaviy ta’limni amalga oshirish bosqichlari.
  Этапы внедрения дистанционного образования.
  Stages of implementation of distance education.

  1. Masofaviy ta‘lim jarayonini amalga ashirishda bosqichlar.Taxlil.Loyixalashtirish. Joriy qilish. O‘quv kontentlarni yadatish.Ishga tushirish.Rivojlantirish.1-masofaviy ta‘lim jarayoniga bo‘lgan extiyojlari, foydalanuvchilarning soni, o‘qtish usullari taxlil qilinadi.2- taxlillar natijasida amalga oshiriladigan ishlar ko‘lami va texnik topshiriq loyixalashtiriladi.3- masofaviy ta‘lim jarayonini tizimiga tegishli doment talanadi.Ishchi xodimlarga o‘quv mashg‘ulotlar tashkillashtiriladi.4- yaratilgan o‘quv kontentlar ekspertlar tomonidan tekshiriladi.5- ta‘lin va o‘quv jarayoni doim nazoratda bo‘lib turadi.6- yangi o‘quv kurslar yaratiladi, texnik imkoniyatlar kengaytiriladi.

  1. Ommaviy online ochiq kurslar butun dunyoda Massive Open Online Courses deb yurutiladi.Biz bilamizki,ommaviy katta auditoriyani o’z ichiga olishini bildiradi. Ochiq deb atalishining sababi, bu tizim erkin, ochiq bo’ladi. Ayrim tijorat fermalar pullik tizimda ish olib boriladi. Lekin, ko’pchilik o’quv jarayonlarini bepul tashkil qilish imkoniyati ham mavjud.Kurs so’zi axborotlar ma’lum bir yo’nalish bo’yicha jamlanganligini, ular eng zamonaviy usulda pedagogika va kompyuter texnologiya yutuqlaridan foydalanib tashkil etilganligini anglatadi.

  2. Моок это формат обучения, который разработан двумя американскими университетами Harvard и MIT Благодаря Моок стало возможным получать знания из лучших учебных заведений мира.Одной из особенностей современного образовательного процесса является массовость. На курс может записаться неограниченное количество учеников. МООК состоит из видеолекций, учебных текстов и дополнительных материалов, рекомендованных авторами онлайн-курса, тестов и заданий для проверки усвоения курса. Материал обсуждается с другими студентами в форумах, авторы модерируют комментарии и участвуют в обсуждении. Продолжительность МООК может варьироваться, обычно от 4х до 10ти недель. После окончания Моока, учащийся проходит финальное испытание, (чаще всего, это выполнение теста или создание проекта. В дальнейшем, результат данного испытания оценивается группой преподавателей) и получает сертификат.

  1. OOOK modellarning rivojlantirish internet o’rqali o‘quv materiallarni bepul va erkin tarqatishga mo‘ljallangan ochiq oshkora ,,Open courseware» nomlanishuvi elektron tizim 10 yil muqaddam MIT tomonidan tashkil qilingan.2012 yil Stenford universitetida beshta bepul ,,onlayn » kurslari ochilgan, bunda44 ta tilga tarjima qilingan, 160 ta ziyoli talabalar, 190dan ortiq mamlakatlar qatnashgan. Prinston universitet,Berklidagi Kaliforniya universiteti .Michigan An-Arbon universiteti hamkorligida bepul ,,onlayn»kurslari tashkil qilingan.

 11. 13. Pedagogik dasturiy vositalar deganda nimani tushunasiz?
  Что такие педагогические программные средства?
  What are pedagogical software?

  1. Pedagogik dasturiy vositalar deganda xar xil turdagi fikrlashni o‘rgatadigan, qayta o‘zlashtirishga yordam beradigan, xisob kitob dasturlari va mavzu bo‘yicha o‘yinlarni misol qilib aytishimiz mumkin. Bunday dasturlar pedagog tomonidan ishlab chiqiladi va o‘quvchi uchun takrorlash, test topshirish va mustaqil o‘qish imkonini beradi. Hozirgi zamonaviylashib borayotgan davrimizda shunday dasturlar bilan o’quvchilarni qiziqtirib dars o‘tish nur ustiga a’lo nurdir.

 12. 14. Pedagogik dasturiy vositalarning qanday turlari bor?
  Какие виды педагогических программных средств знаете?
  What types of pedagogical software do you know?

  1. Pedagogik dasturiy vositalarni 4 turga bo’lish mumkin:
   1.O’rgatuvchi dasturlar-maruzalarni dasturlar va virtual borliq yordamida mustaqil o’rganish;
   2.Test dasturlari-talim bo’yicha turli xil testlar orqali olingan bilimni tekshirish va mustahkamlash;
   3.Mashq qildirgich dasturlari-turli xil mashg’ulotlarni dasturlar orqali bajarish;
   4.O’qituvchi ishtirokidagi virtual o’quv muhitini shakillantiruvchi dasturla-o’qituvchi bilan talabaning online tarzda mashg’ulotlar o’tkazish yoki virtual borliq orqali talim olish va talim berish muhitini shakllantirish

  1. Insonning vertual olamda o’zini faraz qilishi va aniq vaqtda vertual obyektlar bilan o’zaro muloqot qilishi tushuniladi. Vertual borliq real hayotda mavjud emas ammo u vertual borliq tizimi orqali namoyon bo’ladi.Bu tizimlarga imitatsion dasturiy va texnik vositalar kiradi.Bundan tashqari bizda virtual holatni ko’ra oladigan kuchli tasavvur ham bo’lishi kerak.

  2. Виртуальная реальность представляет собой некое подобие окружающего нас мира, искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме. Создаваемые эффекты проецируются на сознание человека и позволяют испытывать ощущения, максимально приближенные к реальным. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени.

 13. 16. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan metodik talablarni izohlang.
  Объясните методические требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств?
  Explain the methodological requirements for the creation of pedagogical software?

 14. 17. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan psixologik talablarni izohlang.
  Объясните психологические требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств.
  Explain the psychological requirements for the creation of pedagogical software.

 15. 18. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan texnik talablarni izohlang.
  Объясните технические требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств.
  Explain the technical requirements for the creation of pedagogical software.

  1. Pedogogik dasturiy vositalarni yaratish texnologiyasini amalga oshirish maqsadida kop ijobiy omillar mavjud. Didaktik, psihologik, iqdisodiy fiziologik guruhlarga ajratiladi. Ulardan Pedogogik dasturiy vosita uchun qo’llaniladigan texnik vosita bu shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalar, test otkaziladigan manbalar kiradi. Internet navigator, tarmoq operatsion tizim, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari kiradi. Oqitish jarayonini individual va jamovaviy ishlari, tashqi qayta aloqalar kiradi.

 16. 19. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan estetik talablarni izohlang.
  Объясните эстетические требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств.
  Explain the aesthetic requirements for creating pedagogical software.

 17. 20. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan maxsus talablarni izohlang.
  Объясните специальные требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств.
  Explain the special requirements for creating pedagogical software.

 18. 21. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo’yiladigan ergonomik talablarni izohlang.
  Объясните эргономические требования, предъявляемые к созданию педагогических программных средств.
  Explain the ergonomic requirements for creating pedagogical software.

 19. 22. Web sahifa, web sayt, web portal tushunchalarini izohlang.
  Объясните понятия «веб-страница», «веб-сайт» и «веб-портал».
  Explain the concepts of «web page», «web site» and «web portal».

  1. Brauser bizga internetda ishlashga yordam beruvchi dastur hisoblanadi. U bilan internetda bizga kerakli saytlarga kirishimiz, kerakli ma’lumotlarni qidirishimiz, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishimiz mumkin. Uning bizga ma’lum turlari: Opera, Mozilla Firefox, UC Browser, Google Chrome, Pheonix Browser, Dolphin Browser, Yandex Browser, Quick Browser. Umuman oganda brouserlarning yana ko’plab turlari mavjud va ular bir birlari bilan biz foydalanuchilarga qulaylik yaratish uchun hardoim raqobat qilishadi.

  2. Browser is application software for browsing web pages, content of web documents, computer files and their directories; web application management; as well as for other tasks. In the global network, browsers are used to query, process, manipulate and display the content of websites. Many modern browsers can also be used to share files with FTP servers.

 20. 24. Elektron pochta bilan ishlash imkoniyatlarini sanab bering.
  Перечислите возможности работы с электронной почтой.
  List the possibilities of working with e-mail.

  1. Actually, Nowdays, we can’t image our life without internet.To be more precise, e-mail is great. Organizes the e-mail service, which forms the basis of Internet-network.
   The e-mail service offers the following features:
   That is, we can send messages quickly.
   So if we make a mistake you may change that and we can add any information to the messages. We maybe post pictures and multimedia in your messages.

 21. 25. Qidiruv kataloglari va qidiruv indekslari deganda nimani tushunasiz?
  Что такое поисковые каталоги и поисковые индексы?
  What are search directories and search indexes?

 22. 26. Ziyo-Net axborot ta’lim portalini izohlang.
  Дайте объяснение к информационно-образовательному порталу Зиёнет.
  Give an explanation to the informational and educational portal Ziyonet.

  1. Ziyonet-O’zbekistondagi yetakchi axborat ta’lim tarmo’gi. Ziyonet tarmog’i 2005yili 28-sentabrda tashkil topgan sayt. Ziyonet axborat ta’lim tarmog’i barcha yoshlarni, murabbiylarni va shuningdek aholining barcha qatlamining kerakli axborat bilan ta’minlaydi.Tarmoqda xabar almashish, fikr mulohaza bildirish, foydalanuvchilarni guruhlash kabi imkoniyatlar mavjud. Biz talabalar ham kundalik dars tayyorlash, prezintasiya va referatlar tayyorlashda bu saytdan unumli foydalanamiz.

 23. 27. Mediani qabul qilish, tahlil qilish va baholash darajalari.
  Степени восприятия, анализа и оценки медии.
  The degree of perception, analysis and evaluation of media.

 24. 28. Auditoriyaning mediamatn bo’yicha rivojlanish ko’rsatkichlarini izohlang.
  Объясните показатели развития аудитории по медиатексту.
  Explain the indicators of the development of the audience on the media text.

 25. 29. Mediata’limda qo’llaniladigan «zoom», «janr», «kadr» tushunchalarini izohlang.
  Объясните понятия «зум», «жанр», «кадр», используемые в медиа обрзовании.
  Explain the concepts of «zoom», «genre», «frame» used in media education.

 26. 30. Mediata’limda qo’llaniladigan «kollaj», «rakurs», «ritm» tushunchalarini izohlang.
  Объясните понятия «коллаж», «ракурс», «ритм», используемые в медиа обрзовании.
  Explain the concepts of «collage», «perspective», «rhythm» used in media education.

 27. 31. Mediata’limda qo’llaniladigan «ssena», «ssenariy», «syujet», «fabula» tushunchalarini izohlang.
  Объясните понятия «сцена», «сценарий», «сюжет», «фабула», используемые в медиа обрзовании.
  Explain the concepts of «scene», «scenario», «plot», «fabula» used in media education.

 28. 32. Multimedia ilovalarining turlarini izohlang.
  Объясните виды мультимедийных приложений.
  Explain the types of multimedia applications.

  1. Multimedia ilovalarining turlariga Prezentasiyalar animasion roliklar oyinlar videoilovalar multimedialar galeriyalar audioilovalar web uchun ilovalar
   tadqimot animatsion roliklar oyinlar kiradi.Bular hozirgi kunda eng asosiy va qulay ilovalar bolib turli soxalarda korishimoz mumkin.Insoniyat uchun kongil ochish dam olish va extiyojlarni qondirish organizmda zoriqishni yoqotish va asabiylikni oldini olishda juda ham samaralidir.Hozirgi kunda multimedia ilovalarisiz hayotimizda roli katta

 29. 33. Multimedia ishlab chiquvchi dasturlar haqida nimalarni bilasiz?
  Что вы знаете о программах для разработки мультимедиа?
  What do you know about multimedia development software?

  1. Multimedia vositalari bu insonga o’zi uchun tabiiy muxit: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya, va boshqalardan foydalanib, computer bilan muloqatda bo’lishga imkon beruvchi texnik dasturiy vositalar majmuidir. Multimedia gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Axborotning xilma-xil turlari ana’naviy matn,jadvallar,bezaklar,musika,animatsiya,videofilmlar va boshqalar turlarini bir dasturiy maxsulotda integratsiyalaydi. Bunday integratsiya axborotni ro’yxatdan o’tkazish aks ettirishning turlari kurilmalari mikrofon,televizor, videokamera asboblardan foydalanilgan holda kompyuter boshqaruvida bajariladi.

  1. Multimediyaning dasturiy vositalari bu apparat va dasturlar to’plami bo’lib u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan turli-tuman muhitlarni:tovush,video,grafik,matnlar animatsiya va boshqalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.Bu vositalar hozirgi kunda olayotgan bilimlarimizni o’zlashtirish darajasiga yuqori imkoniyatlar yaratadi.

  1. Понятие и сущность принципов модульного обучения. Принцип модульности обучения заключается в том, что весь учебный материал поделен на блоки – модули, каждый из которых представляет собой логичное содержание учебной информации по определенной теме (предмету), и направлен на достижение определенной педагогической цели.
   1.Принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов.
   2.Принцип динамичности.
   3.Принцип действенности и оперативности знаний и их системы.
   4.Принцип гибкости.
   5.Принцип осознанной перспективы.
   6.Принцип разносторонности методического консультирования.
   7.Принцип паритетности. Данный принцип основан на продуктивном взаимодействии между учеником и педагогом, при реализации модульного принципа организации учебного процесса.
   Учебный материал должен соответствовать возможностям учеников (не быть для них слишком сложным или напротив слишком легким);
   Педагог, при организации учебного процесса должен уметь отбирать наиболее оптимальные способы и пути усвоения учениками учебного материала, а также уметь сочетать различные методы обучения.
   Необходимость формирования у учеников навыка самостоятельного познания.
   Принципы модульного обучения направлены на организацию учебного процесса таким образом, что изучаемая дисциплина (предмет) поделены на модули (блоки), которые содержат логично составленный учебный материал. Модули находятся в относительной независимости друг от друга, что позволяет при необходимости корректировать или дополнять учебный материал модуля.

  1. Learning management system (LMS) is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting and delivery of educational courses or training programs or learning and development programs.[1]The learning management system concept emerged directly from e-Learning.Although the first LMS appeared in the higher education sector, the majority of the LMSs today focus on the corporate market.Learning Management Systems make up the largest segment of the learning system market.The first introduction of the LMS was in the late 1990s.

 30. 40. Moodle LMS tizimida talabaning faoliyati.
  Деятельность студентов в системе Moodle LMS.
  Student activities in the Moodle LMS system.

 31. Moodle LMS is the most used open source software which the education institutions as well as the organizations around the world use for providing online training to the learners. Besides, Moodle LMS can conduct courses online, while providing face-to-face teaching, learning and training. Moodle has varied usage in blended learning, distance education, flipped classroom and other e-learning projects in schools, universities, workplaces and other sectors as well.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *