KTFA

Sana Mavzular
1-modul. Axborot elementlari va fikrlash usullari
Bilishning psixik jaryonlari.    
Xotira mexanizmi.
Obrazli fikrlash usullari.
Mantiqiy fikrlash usullari.
Kimyoviy-texnologik ta’limda qo’llaniladigan axborot shakllari.
Fikrlash dizayni. (UZB)(RUS)
Innovatsion fikrlash shakllari.
1-oraliq nazorat (web-forum, 20 ball)
2-modul. Axborotni tez o’zlashtirish usullari
Matnni o’qish usullari.
Matnni o’qishda regressiya.
Matnni o’qishda artikulyatsiya.
Matnni o’qishda periferik nigoh.
Axborotni o’zlashtirishning integral algoritmlari.
Axborotni o’zlashtirishning differentsial algoritmlari.
Turli xil manbalardagi axborotlarni o’zlashtirish usullari.
2-oraliq nazorat (test, 20 ball)
Yakuniy nazorat (taqdimot, 30 ball)

«Kimyoviy-texnologik fikrlash asoslari» fani bo’yicha ma’ruzalar

1-ma’ruza. Bilishning psixik jarayonlari

2-ma’ruza. Xotira mexanizmi

3-ma’ruza. Obrazli fikrlash usullari

4-ma’ruza. Mantiqiy fikrlash usullari

5-ma’ruza. Axborot bilan ishlash usullari

6-ma’ruza. Yod olish algoritmlari

7-ma’ruza. Matnni olish usullari

8-Matnni o’qishda regressiya

9-Matnni o’qishda artikulyatsiya (rus)

10-Matnni o’qishda periferik nigoh (rus)

11-Axborotni o’zlashtirishning integral algoritmlari

12-Axborotni o’zlashtirishning differensial algoritmlari

13-Diqqatni tashkil qilish (rus)

Yakuniy nazoratning tashkil etilishi

«Kimyoviy texnologik fikrlash asoslari» fani bo’yicha yakuniy nazorat taqdimot shaklida o’tkaziladi. Bitta mavzuni 2 talaba hamkorlikda taqdimot qiladi, taqdimotni telefonida videoga oladi, baholashda u ham hisobga olinadi. Bunda quyidagi mezonlar inobatga olinadi:
1. Taqdimot sifati — 3 ball, shu jumladan:
— slaydlar sonining 8-15 ta bo’lishi;
— slaydlarda video, foto, rasm, sxema, grafik, jadval kabi ko’rgazmali materiallardan foydalanilganligi;
— internet materiallaridan foydalanilganligi.
2. Taqdimot vaqti va tuzilishi — 2 ball, shu jumladan:
— taqdimotning 10 minutdan oshmasligi;
— taqdimotda titul, reja, kirish, asosiy qism, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar va chiqish slaydlarining bo’lishi.
3. Taqdimot jarayoni — 10 ball, shu jumladan:
— kontentning mavzuga mosligi;
— misol va namunalar keltirilganligi, ijodkorlik;
— hamkorlikda taqdim etilishi;
— taqdimot va savol-javob vaqtida odob-ahloq qoidalariga rioya etilishi (mulozimat, etiket);
— taqdimotda pedagogik mahorat elementlaridan foydalanilganligi (auditoriyani jalb qilishi, aktyorlik elementlari, jest va mimika, nutqning ravonligi, ritorik savollar va murojaat,), ;
— AKT ni qo’llash, kiyinish madaniyati, videotasvirning sifati.
4. Savollarga javob berish — 12 ball.
5. Boshqa taqdimotlar vaqtidagi faolligi (savollar va takliflar berishi) — 3 ball.
Jami — 30 ball.

Taqdimotlar 10.12.2019 y. soat 10.20 da  SD-60/412 auditoriyada boshlanadi. Taqdimotlarni topshirish vaqti 10.20-10.30.

Talabalarning taqdimotini to’g’ri tashkil qilish uchun quyidagilar belgilab olindi.
10.30. Bilishning psixik jarayonlari (Abduraxmonov D., Abduraxmonova T.)
10.40. Xotira mexanizmi (Ibragimova O., Tohirova N.).
10.50. Obrazli va mantiqiy fikrlash usullari (Otaboyeva G., Vohidova D.).
11.00. Kimyoviy-texnologik ta’limda qo’llaniladigan axborot shakllari (Musayeva O., Samadova F).
11.10. Innovatsion fikrlash shakllari (Arziyeva Z., Xushvaqtova D.).
11.20. Matnni o’qish usullari (Muxamedova N., Asilbekova Z.).
11.30. Matnni o’qishda regressiya (Ismatova D.,  Azizova G.).
11.40. Matnni o’qishda artikulyatsiya (Komilova Sh., Tashpo’latova S.).
11.50. Matnni o’qishda periferik nigoh (Omonqulov J., Qo’chqorov A.).

Организация итогового контроля

Итоговый контроль проводится в форме презентации. Презентация делается двумя студентами по предложенным ниже темам. При этом студенты должны снять на камеру процесс их презентации. Ниже приводиться критерии оценки итогового контроля:
1. Качество презентации — 3 балла, в том числе:
— объем презентации должно быть в пределе 8-15 слайдов;
— презентация должна включать видео, фото, графики, схемы и таблицы;
— рекомендуется использовать материалы из Интернета.
2. Соблюдение структуры и регламента — 2 балла, в том числе:
— регламент — не больше 10 минут;
— презентация должна включать титульный слайд, план, введение, основная часть, выводы и список использованных источников.
3. Процесс презентации — 10 баллов, в том числе:
— соответствие контента к тему;
— приведение примеров, креативность;
— совместная презентация;
— этикет;
— использование педагогического мастерства (привлечение аудитории, актёрские элементы, жесты и мимика, речь, риторические вопросы и др.);
— применение ИКТ, внешний вид, качество видео съемки.
4. Ответы на вопросы — 12 баллов.
5. Активность в процессе презентации других студентов (вопросы и предложения) — 3 балла.
Итого — 30 баллов.

Презентации начинаются во вторник 10.12.2019 в 9.00 в аудитории СД60/412. Срок сдачи презентации 8.50-9.00.

Ниже приводится темы презентации и фамилии студентов.
09.00. Механизм памяти (Погосян А., Заитова Д.).
09.15. Способы образного и логического мышления  (ФИО студентов).
09.30. Формы информации, применяемые в химико-технологическом мышлении (ФИО студентов).
09.45. Дизайн мышления (Асадова Г., Мирвосикова М.).
10.00. Методы чтения текста (Халмурзин Ш., Тухватулина К.).

Taqdimot fayli namunasi
Образец файла презентации

Prezentatsiya (pdf)
Prezentatsiya (zip, pptx)